Fundația Europeană Titulescu recrutează director executiv.

Scopul general al postului: 

Asistarea Consiliului Director/Președintelui Fundației/Secretarului General în procesul decizional pentru gestionarea eficientă a resurselor materiale, financiare, informaţionale şi umane în vederea realizării obiectivelor fundației.

Atribuții specifice:

– face propuneri privind stabilirea liniilor directoare, strategiei și Programului anual de activități al Fundației;

– întocmește documentele privind reuniunile Consiliului Fundației, în colaborare cu Secretarul General;

– dă dispoziții cu caracter obligatoriu, în condițiile legii, şi exercită controlul cu privire la modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul subordonat din cadrul Fundației;

– propune, inițiază şi dispune măsuri pentru asigurarea unei bune desfășurări a activității instituționale;

– selectează, face propuneri de angajare/numire, de promovare a personalului din cadrul Fundației în colaborare şi cu acordul președintelui Fundației;

– acționează pentru respectarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Fundației, inițiind programe şi măsuri eficiente pentru o bună gestionare a resurselor financiare;

– verifică, avizează şi înaintează președintelui Fundației graficul și cererile pentru acordarea concediilor legale de odihnă pentru personalul FET;

– urmărește realizarea managementului documentelor în cadrul Fundației, informează asupra deficiențelor constatate şi dispune măsuri pentru corecții sau îmbunătățirea acestuia;

– poate propune președintelui Fundației încheierea de acte juridice cu terți, în condițiile legii;

– este persoană de legătură în relația cu banca, gestionează conturile Fundației și efectuează plata documentelor bancare, în baza documentelor puse la dispoziția sa de asistentul administrativ;

– întocmește şi prezintă președintelui Fundației, spre aprobare, fișele de post ale personalului angajat în cadrul Fundației;

– coordonează platformele de internet ale Fundației și aprobă conținutul care urmează a fi postat pe acestea;

– redactează Raportul anual de activitate al Fundației, în colaborare cu Directorul științific, cu Coordonatorul Centrului de Cercetare și a Coordonatorului evenimentelor culturale;

– îndeplinește alte atribuții date în competența sa de către președintele Fundației, de către Consiliul Fundației sau de către Comitetul Director.

Cerințele postului:

– studii superioare;

– experiență într-o funcție de conducere executivă a unei organizații;

– experiență în domeniul relațiilor internaționale;

– competențe avansate în utilizarea programelor, echipamentelor și aplicațiilor informatice;

– cunoaşterea avansată a unei limbi straine de circulație internațională.

Pachet de competențe necesare:

– competențe în planificare, organizare, control și comunicare;

– ușurință în exprimarea ideilor;

– adaptabilitate la situații de criză;

– putere de decizie și asumarea responsabilității;

– spirit de inițiativă;

– rezistență la efort și stres.

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 10 octombrie 2023. Acestea pot fi trimise la adresa de email office@titulescu.eu și trebuie să includă CV-ul și o scrisoare de intenție.

1 thought on “Fundația Europeană Titulescu recrutează director executiv.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top